يکي از تحولات ارتباطي معاصر، افزايش استفاده از شبکه هاي اجتماعي و به دنبال آن استفاده از اموجي ها است. بعضي تا آنجا پيش ميروند که آن را ادامه مطلب